Hội đồng quản trị

Ông Lê Minh Tuấn

Ông Lê Minh Tuấn

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Trần Thanh Quốc

Ông Trần Thanh Quốc

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Phan Ngọc Thụy

Ông Phan Ngọc Thụy

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Vũ Văn Trực

Ông Vũ Văn Trực

Phó Tổng Giám Đốc